Przedszkole „Tęczowa Kraina”

Osobą prawną prowadzącą Przedszkole jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”. 

Do Przedszkola „Tęczowa Kraina” przyjmowane są dzieci od 2,5 roku do lat  7 i po odroczeniu do 9 roku życia.

Do Przedszkola „Tęczowa Kraina” w  Gudowie dzieci przyjmowane są na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniającego stopień niepełnosprawności dziecka wraz z zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola specjalnego
  • wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych (pobierz_wniosek)

W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędne jest trójstronne porozumienie między rodzicem, Przedszkolem oraz dyrektorem szkoły macierzystej.

Rodzice dzieci niebędących w rocznym przygotowaniu przedszkolnym podpisują z przedszkolem dwustronne porozumienie: rodzic-przedszkole, przedszkole-rodzic. 

 
Do Przedszkola mogą uczęszczać:

a) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

b) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

c) z autyzmem, niedosłuchem, słabowidzący, niepełnosprawnością ruchową