Misja

Kiedy bierze się odpowiedzialność za drugiego człowieka należy głęboko wierzyć w wielkość tego co się robi. My podjęliśmy się opieki nad dziećmi ze szczególną wrażliwością. Dzieci skupiających na sobie znacznie więcej uwagi, troski, miłości. Dzieci, na których widok wyzwalają się całe pokłady empatii. Weszliśmy w rolę, która okazała się rolą życia. Stowarzyszenie nie jest dla nas jedynie miejscem pracy jest częścią naszej codzienności, drugim domem, w którym możemy pomagać innym a w zamian otrzymujemy energię, której nie da się zastąpić niczym innym. „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.” Oto nasza historia…

Jest lipiec 2012 roku. Z chwilą przekazania przez Burmistrza Drawska Pomorskiego części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie stanęliśmy twarzą w twarz z ogromnym wyzwaniem. Na tamtą chwilę to my byliśmy Goliatem w tej walce. U naszego boku znaleźli się ludzie, którzy stworzyli jeden z najlepszych zespołów, z jakimi dane nam było pracować. Odnawianie sal, porządkowanie i inne czynności związane z renowacją budynku były wykonywane charytatywnie właśnie przez nich. Mieliśmy wielkie marzenia, chcieliśmy sięgać chmur i kraść Księżyc aby dać radość z życia tym, którym najbardziej była ona potrzebna. 

3 września 2012 roku 15 pracowników oraz 18 dzieci rozpoczęło nowy rok szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym w Gudowie. Wieść o powstałej placówce szybko obiegła Drawsko Pomorskie  oraz wszystkie ościenne miejscowości. Z dnia na dzień dzieci przybywało, co pokazało nam jak ogromna była potrzeba utworzenia takiej szkoły na terenie gminy

Dziś wiemy, że to nam podarowano radość z życia. Dziś „Olbrzym” nam niegroźny a świat stoi otworem przed naszymi podopiecznymi. Dziś nie jesteśmy placówką a zespołem placówek. Dzieci pod naszymi skrzydłami jest znacznie więcej niż 18. Nie mamy marzeń tylko jasno wytyczone cele. Codziennie zdobywamy szczyty, bo droga do sukcesu nie prowadzi na skróty…W kwestii zespołu niewiele się zmieniło nadal są to najlepsi specjaliści tylko z większym doświadczeniem i znacznie wyższymi kwalifikacjami. Nauczyciele życia z uśmiechem, który mamy nadzieję będzie gościł na naszych twarzach już zawsze.

Zarząd

Błażej Sokołowski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu, specjalność fizjoterapia. Terapeuta i diagnosta. Założyciel Stowarzyszenia „Radość z życia”, w którym od 2012 roku jest prezesem. Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, pasjonat zdrowego stylu życia oraz właściciel buldoga francuskiego.

Paulina Sokołowska

Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Pedagogicznym. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Radość z życia”. Terapeuta
i diagnosta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prywatnie mama dwójki cudownych dzieci, niepoprawna optymistka i kochająca zakupy podróżniczka.
Jej maksyma życiowa : Niemożliwe nie istnieje!

Barbara Kopania

Od 2012 roku pełni w Stowarzyszeniu funkcję sekretarza. Kobieta o wielu twarzach. Do szaleństwa kochająca swojego już dorosłego, autystycznego syna Tomaszka, którego pieszczotliwie nazywa Kurczaczek. Bardzo wrażliwa, opiekuńcza i empatyczna. Czynnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych z aktywizowaniem osób niepełnosprawnych.

Statut

Celem Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, budowa i prowadzenie szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie ich rodzin;

2) inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji i edukacji;

3) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania m.in. będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz edukacji obywatelskiej;

4) udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym intelektualnie członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

5) prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej;

6) współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;

7) inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i ich opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo i z autyzmem;

8) prowadzenie: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Ponadgimnazjalnej Specjalnej Szkoły przysposobienia do pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego typu „Farma Życia”, opieki, udziału w kulturze, rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej;

9) tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz formach wsparcia, z których korzystają;

10) tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży oraz dorosłych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty;

11) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:

a) grup samopomocowych,
b) grup wsparcia,
c) usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim,
d) placówek czasowego i dożywotniego pobytu,
e) informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków itp.;

12) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców oraz profesjonalistów;

13) organizowanie środowisk osób niepełnosprawnych ich opiekunów ustawowych i prawnych, wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz przestrzegania podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych – dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności;

14) podejmowanie działań w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu   do diagnostyki i rehabilitacji leczniczej (np.: organizowanie turnusów rehabilitacyjnych);

15) planowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności oświatowej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej, zdrowotnej, terapeutycznej oraz sportowo – rekreacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: prowadzenie placówek oświatowych, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy oraz punktu konsultacyjnego (porad) dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin i opiekunów na zasadach określonych właściwymi przepisami;

16) organizowanie: odczytów, wykładów, prelekcji, szkoleń oraz prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przepisów prawa zgodnie z potrzebami zainteresowanych członków Stowarzyszenia;

17) prowadzenie seminariów i konferencji naukowych oraz działalności wydawniczej, przekazywanie komunikatów z bieżącej działalności w prasie lokalnej;

18) organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych;

19) współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, oraz organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym;

20) organizowanie innych działań stosownie do potrzeb i inicjatyw zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia;

21) wspieranie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, dążenie do organizacji domów opieki (pogodnej starości) dla członów Stowarzyszenia;

22) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjno – turystycznych w tym: szkoleń i zawodów sportowych, rajdów, wycieczek, festynów i pikników oraz innych wynikających z potrzeb członków Stowarzyszenia.

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie obejmuje zadania w zakresie:

1) działalności charytatywnej,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

5) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

7) wypoczynku dzieci i młodzieży,

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Do zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należy:

1) działalność fizjoterapeutyczna,

2) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

3) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

4) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

5) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) działalność obiektów kulturalnych,

7) działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

8) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

9) pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

10) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

11) wydawanie książek,

12) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

13) reklama.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

3) organizowanie szkoleń, konkursów oraz konferencji,

4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,

5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom,

6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 

7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

10) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia"

Gudowo 15 
78-500 Drawsko Pomorskie
 
KRS: 0000415231
NIP: 2530332863
REGON: 321202548
Ty również możesz pomóc zrealizować marzenia naszych podopiecznych, przekazując darowiznę na poniższy numer konta:
 
31 8577 1015 2610 4854 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju

Nasze placówki

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Gudowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gudowie
Niepubliczna Szkoła Przysposabiajaca do Pracy w Gudowie

Gudowo 15 
78-500 Drawsko Pomorskie
tel./fax (94) 363-25-86
e-mail: radosc_z_zycia@wp.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wałczu

 
 

ul. Sądowa 9
78-600 Wałcz
tel. 531 842 569
e-mail:orewwalcz@wp.pl