Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Do Szkoły Podstawowej w  Gudowie dzieci przyjmowane są na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniającego stopień niepełnosprawności dziecka wraz z zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka

  • wniosku zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych pobierz wniosek

W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędne jest trójstronne porozumienie między rodzicem, szkołą oraz dyrektorem szkoły macierzystej.

Do Szkoły Podstawowej w Gudowie mogą uczęszczać:

a) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

b) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

c) z autyzmem, niedosłuchem, słabowidzący, niepełnosprawnością ruchową.

W przypadku rezygnacji dziecka z kształcenia w naszej szkole należy złożyć wypowiedzenie umowy.

wypowiedzenie umowy SP