Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”

Do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w  Gudowie dzieci przyjmowane są na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniającego stopień niepełnosprawności dziecka wraz z zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola specjalnego
  • wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych pobierz wniosek

W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędne jest trójstronne porozumienie między rodzicem, Przedszkolem oraz dyrektorem szkoły macierzystej.
Rodzice dzieci niebędących w rocznym przygotowaniu przedszkolnym podpisują z przedszkolem dwustronne porozumienie:

rodzic-przedszkole, przedszkole-rodzic. 

Do Przedszkola mogą uczęszczać:

a) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

b) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

c) z autyzmem, niedosłuchem, słabowidzący, niepełnosprawnością ruchową 

W przypadku rezygnacji dziecka z kształcenia w naszym przedszkolu należy złożyć wypowiedzenie umowy.

wypowiedzenie umowy PTK