Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Jest to również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Jak uzyskać WWRD?

Musisz iść z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy

 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją

 • niepełnosprawność intelektualną

 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)

 • Autyzm i Zespół Aspergera

 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

 Z uzyskanym zaświadczeniem musisz udać się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz opinię WWRD z poradni i przyjdź z nią do nas. My się z nią zapoznamy i zespół WWR przydzieli Twojemu dziecku zajęcia odpowiednie do rozpoznanych dysfunkcji.Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i kto je prowadzi?

Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wysoce wykwalifikowani  specjaliści. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi

 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie

 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku

 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze

 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Podstawa prawna WWR:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe

 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych


W ramach WWRD dziecko może liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry:

 • psychologa,

 • neurologopedy,

 • logopedy,

 • oligofrenopedagogów,

 • terapeuty SI,

 • fizjoterapeuty

 • terapeuty neurorozwojowego

 • tyflopedagoga

 • surdopedagoga

Formularz-zapisu-nowych-dzieci-na-zajęcia-WWRD