WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Kochani 🙂 W związku z wieloma pytaniami chcielibyśmy odpowiedzieć dziś na kilka nurtujących Was zagadnień dotyczących WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 🙂 WWRD jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Zajęcia te mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez niego nauki w szkole. Warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju jest uzyskanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Idea wczesnego wspomagania rozwoju zakłada kompleksowość oddziaływań. Dzieci kwalifikowane są do poszczególnych zajęć terapeutycznych adekwatnie do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Celem prowadzonych na zajęciach terapeutycznych oddziaływań jest pobudzanie do rozwoju tych sfer, które nie zostały uszkodzone i usprawnianie tych, które są zaburzone. Stwarza to szanse na osiągnięcie przez dzieci takich umiejętności fizycznych, poznawczych i emocjonalnych jakie nie wykształciłyby się lub nie rozwinęły dostatecznie bez specjalistycznych oddziaływań. Podjęcie działań stymulujących dziecko na wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w dalszych okresach życia. Ofertę i intensywność zajęć dostosowuje się do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.
Ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w ramach realizacji Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka jest współuczestnictwo w terapii rodziców. Zostają oni włączeni w proces terapeutyczny poprzez udzielanie im wskazówek do codziennej stymulacji dziecka, instruktaż jak organizować środowisko domowe, by najlepiej odpowiadało potrzebom dziecka i pozostałych członków rodziny. Rodzice uzyskują także wsparcie w zakresie budowania prawidłowych relacji z dzieckiem. Uczą się dostrzegać i zaspokajać potrzeby dziecka, realistycznie patrzeć na jego funkcjonowanie, dostosowywać swoje wymagania i oczekiwania do jego potencjału rozwojowego.
Zajęcia terapeutyczne można realizować w podmiotach, w których działają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, w tym specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno- -pedagogiczne.
📌O wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wnioskują rodzice lub opiekunowie prawni.
📌Wniosek o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i dołączone do niego załączniki. Można go złożyć osobiście w sekretariacie Poradni..
📌Komplet dokumentacji do wydania Opinii stanowią: wniosek, zaświadczenie lekarskie, wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego, opinia z przedszkola, opinie i informacje wydane przez specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia terapeutyczne, inna dokumentacja medyczna, kwestionariusz wywiadu dla zespołu orzekającego.
📌Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę/ niepełnosprawność/ zaburzenie, które może być przyczyną uznania, że dziecko wymaga wczesnego wspomagania rozwoju powinno być przedłożone w oryginale. Najkorzystniej aby dokument ten był wydany przez lekarza specjalistę właściwego dla leczenia danej choroby/niepełnosprawności/zaburzenia (np. okulista, laryngolog, psychiatra, rehabilitant). Wzory zaświadczeń lekarskich są dostępne na stronie poradni właściwej do miejsca zamieszkania.
📌Do wniosku o wydanie Opinii z uwagi na wadę słuchu należy dołączyć aktualny audiogram (dopuszczalna kserokopia).
📌Jeśli było wykonane u dziecka badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną).
📌Jeśli było już wykonane badanie pedagogiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy pedagogicznej z wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna).
📌Wskazane jest dołączenie do wniosku pisemnej opinii/informacji o funkcjonowaniu dziecka sporządzonej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. W przypadku uznania przez zespół orzekający za niezbędne poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, do którego ono uczęszcza, zasięga się informacji w placówce informując o tym wnioskodawcę.
📌Wskazane jest dołączenie do wniosku aktualnych opinii/informacji od specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia terapeutyczne.
📌Inna dokumentacja medyczna (np. wyciąg z historii leczenia, orzeczenie o niepełnosprawności) może być pomocna dla pełnego oglądu sytuacji zdrowotnej i rozwojowej dziecka.
📌Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną Poradni i pierwszorazowo składający wniosek do działającego w PPP zespołu orzekającego proszeni są o wypełnienie kwestionariusza wywiadu.
📌Złożony wniosek wraz z dołączoną do niego dokumentacją zostają poddane merytorycznej ocenie przewodniczącego zespołu orzekającego. O stwierdzonej konieczności uzupełnienia dokumentacji lub potrzebie wykonania niezbędnych dla procesu orzeczniczego badań lub konsultacji wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
📌Po uzyskaniu przez zespół orzekający pełnej dokumentacji jego przewodniczący niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał wniosek.
📌Rodzic lub opiekun prawny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego w części dotyczącej swojego dziecka i przedstawić swoje stanowisko.
📌Termin w jakim zespół orzekający będzie rozpatrywał złożony wniosek jest uzależniony od kompletności dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji.

Podziel się ze znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Zobacz więcej na Facebooku: